Kövesd friss cikkeinket RSS csatornánkon
MÁGIA

Megszállás alatt állsz? Vagy valaki más? - A legbiztonságosabb otthoni ördögűző ceremónia

Szerző:
Szabó Anna
Úgy látod, érzed, hogy a jelek szerint megszálltak téged netán egy ismerősödet? Tudtad, hogy saját felelősségre végezhetsz otthon ördögűzést te is? Ez természetesen nem olyan nagy volumenű, mint az egyházi, de ugyanolyan hatásos kisebb szellemekkel, démonokkal szemben, amit ráadásul magadon és máson is elvégezhetsz!

Gyors áttekintés

Az ördögűzés (exorcizmus) szertartásának célja a démonok vagy gonosz lelkek kiűzése a megszállottnak vélt személyből, de akár helyből, tárgyból is lehetséges.

A Magyar Katolikus Lexikon szerint több típusa van a műveletnek. Létezik úgynevezett magán ördögűzés, amit bárki elvégezheti magán szenteltvízzel, keresztvetéssel, illetve imádsággal. A nyilvános ördögűzésnek két fajtája van: egyszerű és ünnepélyes és ezeket már felszentelt papok végzik.

Mikor végezheted el?

 

Ha tapasztaltad máson vagy magadon a megszállottság jeleit.

Nem állsz sem te, sem az illető pszichiátriai kezelés alatt (tehát beteg és nem megszállott)

Megjegyzés: Ez tulajdonképpen egy sima ima, illetve kérés sorozat. A sikere főleg a te hiteden áll, nem minősül „hivatalos” ördögűzésnek. Viszont valóban képes megszabadítani a negatív befolyástól, a gonosz szellemektől és démonoktól, akik beférkőztek a tudatodba és megpróbálják átvenni feletted az irányítást.

Kellékek

Fehér ruha mindkét félen

Rózsafüzér

Kereszt az űző nyakában

Szenteltvíz

Zsálya és tömjön füstölő

 

A varázslat menete

Gyújtsd meg a füstölőket és hintsd be szenteltvízzel a szobát, ahol végzed. Ha máson végzed a ceremóniát az feküdjön le, ha magadon, akkor eldöntheted, hogy fekszel vagy térdelsz. Dicsőítsd előbb Istent a következő imákkal:

Áldott légy!

Áldott légy, mindenek Alkotója!
Áldott légy, teremtő Bölcsesség!
Áldott légy, felfoghatatlan Szentség!
Áldott légy, mindenható Szabadság!
Áldott légy, határtalan Szeretet! 
Áldott légy, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene! 
Áldott légy, aki az élők Istene vagy és nem a holtaké! 
Áldott légy, aki megközelíthetetlen fényességben lakozol! 
Áldott légy, Világosság Atyja, akiben nincsen semmi sötétség! 
Áldott légy, Szépség Szerzője! 
Áldott légy, kifürkészhetetlen Mélység! 
Áldott légy Fiad megtestesüléséért a Szűz méhében! 
Áldott légy az evangéliumért, amit Fiad hirdetett! 
Áldott légy Fiad kereszthaláláért és föltámadásáért! 
Áldott légy a Szentlélek kiáradásáért! 
Áldott légy a hit ajándékáért! 
Áldott légy, aki isteni természeted részeseivé teszel bennünket! 
Áldott légy a földi nyomorúságban és áldott légy a mennyei dicsőségben! 
Áldott légy mindenütt és mindörökkön örökké! 
Amen. Gloria in excelsis Deo

Dicsőség a magasságban Istennek
és a földön békesség a jóakaratú embereknek.
Dicsőítünk téged,
áldunk téged,
imádunk téged,
magasztalunk téged,
hálát adunk neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten!
Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú!
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia!
Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit: hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz: irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr!
Te vagy az egyetlen Fölség: Jézus Krisztus,

a Szentlélekkel együtt -- az Atyaisten dicsőségében.
Ámen.

Hiszekegy
(Nicea--Konstantinápoly-i Hitvallás )


Hiszek egy Istenben,
a mindenható Atyában,
mennynek és földnek,
minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában:
aki az Atyától született
az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény:
az Atyával egylényegű és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért
leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától,
és emberré lett.

Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra feltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat,
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben,
aki az Atyától és a Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk,
mint az Atyát és a Fiút.
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban,
vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára,
várom a holtak föltámadását

és az eljövendő örök életet.
Ámen.

 

Ezt követően mondj el egy felajánló imát:

 

Szalézi Szent Ferenc: Imádság kegyelemért

Kegyelmet, Istenem, kegyelmet! Kegyelemért könyörgök hozzád és bűneim teljes elengedéséért, egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében, aki üdvösségemért meghalt a kereszten. Belé helyezem minden reményemet. Ma megújítom, Istenem, a hűségesküt, amit a keresztségemben fogadtam neked: tehát most ugyanúgy, mint akkor, ellene mondok az ördögnek, a világnak és a testnek, valamint minden cselekedetüknek, bujaságuknak és gyönyörüknek életem egész hátralévő részére, ó végtelenül jóságos, irgalmas Isteni Igen, ezzel a szándékkal szentelem neked, ó Istenem, a lelkemet és minden erejét, a szívemet és minden dobbanását, a testemet és annak minden érzékét, és fogadom, hogy egész lényemnek egyetlen részét sem akarom használni isteni Fenséged akarata ellenére. Ha azonban az ellenség cselvetése becsapna, vagy emberi gyöngeségem vinne bűnbe, és ezért elmulasztanám a kegyelmeddel való hűséges együttműködést és a szándékomnak megfelelő cselekvést, úgy megfogadom neked, hogy nem késlekedem egy pillanatig sem, hogy a Szentlélek kegyelméből újra fölkeljek elestemből.

Ez megváltoztathatatlan elhatározásom, visszavonhatatlan akaratom, minden fenntartás és kivétel nélkül. Örök, mindenható, végtelenül jóságos Isten, Atya, Fiú és Szentlélek, méltóztass elfogadni ezt az egész lényemből álló áldozatot kedves illatként. És mivel megadtad nekem a kegyelmet, hogy ezt az elhatározásomat áldozatul hozzam neked, végtelen jóságod szerint, adj ahhoz is kegyelmet, hogy mindezt teljesíteni is tudjam. Ó, Isten, Te vagy az én Istenem, szívem Istene, értelmem Istene, lelkem Istenei Imádlak téged, szeretlek téged, imádni és szeretni akarlak örökkön örökké. Éljen Jézus!
Ámen.

 

Majd mondj egy megszabadító imát:

 

"Megparancsolom és elrendelem a mindenható Isten erejével, Jézus Krisztus, a Megváltó nevében, a szeplőtelen Szűz közbenjárására minden gonosz szellemnek, engem zaklató ördögi jelenlétnek, hogy hagyjanak el engem azonnal, véglegesen és távozzanak az örök kárhozatra, ahol verje őket láncra Szent Mihály arkangyal, Szent Gábriel és Szent Ráfael, őrzőangyalaink és taposson rájuk a szentséges és szeplőtelen Szűz sarka."

 

Hét fohász szabadulásért 

[Oltalomkérés] 
Mennyei Atyánk, teremtő Urunk, mindenható örök Isten: hittel imádlak téged, és kérlek Egyszülött Fiad, Jézus Krisztus nevében, vonj engem és egész környezetemet, szeretteimet, a rámbízottakat, ismerőseimet, szomszédaimat, közel- s távollévőket Jézus vérének oltalma alá. 

[Imaszándék] 
Teljes bizalommal fordulok hozzád: hagyjon el engem a sötétség fejedelme és minden tisztátalan lélek; távozzék tőlem minden ellenséges hatalom, minden démoni erő, minden romboló szellem; Jézus nevében távozzék tőlem a sátán minden angyala, minden ártó befolyás, minden gonosz fejedelemség és hatalmasság. 

[Csapásmérés] 
Jézus dicsőséges neve elől meneküljön minden démoni lélek; Jézus megváltó vére adjon nekem szabadulást minden ördögi befolyástól, minden lázadó angyaltól, minden behatolásától a pokolnak, a kárhozat lelkeinek mindenfajta tevékenységétől, a bukott angyalok minden elnyomó hatalmától, a destruktív szellemek minden erőszakosságától, a tisztátalan erők minden sötétségétől, a sátán minden kötelékétől – Jézus megváltó vére teremtsen szabadulást! 

[A nagy változás] 
Jézus föltámadásának ragyogó világossága töltsön el engem; a Szentlélek újjáteremtő ereje járjon át engem; a szentség kenete hasson át; az isteni szeretet gyönyörűsége vegyen birtokba; ne maradjon bennem esélye a gonosznak; meneküljön a kígyó, meneküljön az emberiség vádlója, meneküljön a sárkány, az ősi kísértő, a mélység angyala, a torz intelligencia, a hazugság atyja; vonuljon vissza az ordító oroszlán, amely körüljár, keresve, akit elnyeljen; bukjék a mélybe e világ istene, a kezdettől fogva gyilkos, a kárhozat fejedelme; fusson a sátán és minden szolgája, minden romlott és megrontó szellem, a hamisságnak minden angyala; jöjjön a fény, jöjjön az isteni erő; jöjjön a megfeszített Jézus vérének oltalma, jöjjön a föltámadt Jézus mennyei dicsősége, jöjjön az Atya és a Fiú Lelke, a dicsőség Lelke, a szentség Lelke, az erő, a szeretet és a józanság Lelke, jöjjön és vegye át a hatalmat felettem, az üdvözítő Jézus csodálatos nevében. 

[Hitvallás] 
Mennyei Atyánk, köszönöm, hogy meghallgatod ezt a kérést, a szabadító Jézus dicsőséges nevében. 

[Hálaadás] 
Köszönöm, hogy szabaddá teszel Jézusnak, a mi főpapunknak és áldozati bárányunknak szentséges nevében; Jézus gyönyörű nevében, aki békességünk és gyógyulásunk. 

[Hogyan tovább] 
Vegyél körül oltalmaddal: Jézus szent vére oltalmazzon engem, Szentlelked oltalmazzon engem, a Boldogságos Szűz és az üdvözült lelkek imája oltalmazzon engem, Szent Mihály és a mennyei seregek oltalmazzanak engem; gyógyítsd meg lelkem sebeit gyöngéd jóságoddal, hogy a hit pajzsa megvédjen az ellenség támadásaival szemben, és Isten gyermekeinek szabadságában, örvendező szeretetben szolgálhassak neked, embertársaim javára és a Te örök dicsőségedre. Amen.

Végül mondj el egy hálaadó imát:

 

Szent Pál Filippiekhez írt levelének egy részletével:

Jézus mint Isten az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr (Fil 2, 6-11).

 

 

A szabadulást kérő imánál használd néhol a saját szavaidat, nevezd meg a személyt, akinek az űzést kéred, vagy akár „magadra” is parancsolhatsz, hogy belőled távozzon a gonosz. Az imákat nyugodtan olvashatod, de valódi hittel és szenvedéllyel. Végig legyen a kezedben a rózsafüzér és minden ima végén hints magadra egy kis szenteltvizet és vess keresztet. Koncentrálj az elejétől a végéig, érezd az angyalok és az égiek támogatását, és erejét.

Szeretnél elsőként értesülni a legújabb írásainkról, angyal- és csillagüzenetekről, számmisztikai elemzésekről, ezoterikus írásokról, önismereti tesztekről, jóslatokról, misztikus előrejelzésekről? Iratkozz fel a hírlevélre itt >>

 

 

 

Szólj hozzá Te is!
SZEMÉLYRE SZABOTT HOROSZKÓP

Adja meg születési időpontját!

VAGY

KÉREM AZ ELEMZÉST

HÍRLEVÉL